Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaslaním nominácie na autozáchranára dáva odosielateľ spoločnosti Seesame, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 35702931 ako prevádzkovateľovi osobných údajov súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu e-mail v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom odoslania jeho nominácie a zapojenia sa do súťaže o palivovú kartu. Odosielateľ súhlasí so zverejnením svojho tipu v sekcii „Nájdi autozáchranára“. Odosielateľ má právo požadovať nezverejnenie svojich osobných údajov. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje odosielateľ dobrovoľne na dobu potrebnú na dosiahnutie vymedzeného účelu, maximálne na dobu 10 rokov alebo do odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odosielateľ má práva vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov, predovšetkým z § 28, a to najmä právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, na prístup k údajom, právo požadovať opravu údajov, likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov a pod. V prípade pochybností o dodržovaní práv pri spracúvaní osobných údajov sa môže odosielateľ obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Partneri