Podmienky súťaže o palivové karty

1. Organizátor súťaže:

Organizátorom súťaže je spoločnosť Seesame, s.r.o., so sídlom: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 35702931, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 12143/B

2. Trvanie súťaže a miesto konania súťaže:

Začiatok súťaže: 5. august 2016. Koniec súťaže: 31. decembra 2016. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

3. Webový portál určený pre súťaž:

Webová stránka autozachranar.sk

4. Základný princíp súťaže:

V termíne od 5. 8. do 31.12. 2016 sa môžu jednotlivci zapojiť do súťaže, v ktorej na základe splnenia súťažných podmienok, môžu byť vybraní ako víťazi súťaže „autozáchranár“ a získať výhru od spoločnosti spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o. 

Do súťaže je možné zapojiť sa online, odoslaním nominácie na autozáchranára prostredníctvom stránky autozachranar.sk a odoslaním svojich kontaktných údajov.

5. Podmienky účasti v súťaži:

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby bez obmedzenia veku. 

Každý súťažiaci, ktorý odošle súťažnú nomináciu, udeľuje zároveň organizátorovi súťaže a poskytovateľovi výhry bezodplatne súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme organizátora a prevádzkovateľa v rozsahu: e-mail, v súvislosti s touto propagačnou súťažou v súlade s §17 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Súhlas sa udeľuje na neurčitú dobu a účastník je oprávnený takto udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

Účelom poskytnutia osobných údajov je možnosť identifikácie výhercu, odovzdania výhry, propagácie organizátora súťaže.

Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými na tejto stránke.

6. Pravidlá súťaže:

Do súťaže budú zaradené všetky prihlásené formuláre, ktoré splnia podmienky účasti uvedené v týchto pravidlách. Podmienkou zaradenia do súťaže je:

  • odoslanie relevantnej nominácie na automechanika, autoelektrikára alebo klampiara

Organizátor si vyhradzuje právo bez udania dôvodu nezaradiť nominácie súťažiacich, ktoré:

  • nezodpovedajú téme kampane,
  • by mohli poškodiť dobré meno organizátora
  • u ktorých bol zistený podvod pri hlasovaní alebo nedodržaní iných podmienok súťaže

O tom, či prihlásené nominácie vyhovujú podmienkam súťaže, rozhoduje organizátor.

7. Výhry

Organizátor vyžrebuje každý týždeň 3 víťazov, ktorí získajú nasledovnú výhru:

  • 1 x palivová karta na palivá Shell v hodnote 40 eur s platnosťou do 30.3.2017

Počas trvania súťaže organizátor vyžrebuje maximálne 15 víťazov

8. Informovanie účastníkov súťaže o získaní výhry a uplatnenie výhier:

Účastníka súťaže oboznámi organizátor o výhre prostredníctvom e-mailu. Víťaz a organizátor spolu prerokujú spôsob odovzdania výhry.

9. Vylúčenie zamestnancov organizátora z účasti na súťaži:

Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci spoločnosti Seesame, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava a spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava a ich rodinní príslušníci v prvom rade.

10. Súdne vymáhanie výhier v súťaži:

V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a nároky na uplatnenie výhry sa riadia podmienkami upravenými v týchto pravidlách. V prípade, ak nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok pre uplatnenie nároku na výhru, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení organizátor.

11. Úprava a zmena pravidiel súťaže:

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami a podmienkami súťaže a pravidlami a podmienkami súťaže uverejnenými v iných propagačných materiáloch platí znenie týchto pravidiel a podmienok súťaže.

12. Zverejnenie pravidiel súťaže:

Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.autozachranar.sk počnúc dňom 5. 8. 2016.

13. Daňová povinnosť:

Výhry v hodnote nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Oslobodené od dane sú výhry, ktorých hodnota neprevyšuje 350 €.

14. Zodpovednosť za škodu:

Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, alebo odmietnutím výhry.

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť a dostupnosť siete internet a technických zariadení, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo sám.Partneri