Môžete odísť zo servisu bez zaplatenia?

Suma, ktorú zaplatíte v servise vás často poriadne zamrzí. Mali by ste vedieť, že dobrý servisák vás informuje o rozsahu a cene výkonu vopred, a tiež konzultuje s vami každú zmenu. Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie pravidelne preverujú aj prácu autoservisov. Prečítajte si ďalšie odporúčania inšpekcie.

Ak sa zvýši rozpočet, môžete zo servisu odísť

Návšteva autoservisu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, konkrétne paragrafmi, ktoré hovoria o oprave a úprave vecí. Vo väčšine prípadov ide totiž o činnosti, ktorými sa odstraňujú chyby vecí. Medzi právnymi vetami je hneď niekoľko zaujímavostí, ktorých bežný práva neznalý motorista nemusí tušiť.

Ak napríklad, nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ (autoservis) je povinný vydať zákazníkovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalšie informácie - jeho rozsah, kvalita, cena za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia.

Za službu autoservisu sa bežne platí až po skončení prác. Ak sa však dielo vykonáva po častiach alebo ak si vykonanie diela vyžaduje značné náklady, môže autoservis požadovať preddavky. Aj to však len primerané.

Ak ste cenu dohodli podľa rozpočtu, servisák nesmie sumu bez vášho súhlasu zvýšiť. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté je možné účtovať iba vtedy, ak ich schválil zákazník písomne alebo ak práce dodatočne písomne objednal. Dôležité je si zapamätať, že zákazník môže po oznámení novej ceny od zmluvy odstúpiť a hľadať pomoc niekde inde.

Ak teda odstúpite od zmluvy ste povinný zaplatiť autoservisu sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne dohodnutej ceny. Avšak však! Platiť musíte, len ak ste mali z poskytnutých prác nejaký „majetkový prospech“. Teda ak vám autoservis v ničom nepomohol, môžete sa s ním s pokojným svedomím rozlúčiť bez platenia.

Viac informácii sa dočítate čoskoro v ďalších článkoch na stránke autozáchranár.sk

Nezabúdajte, že každý prípad reklamácie je špecifický a preto je dobré sa poradiť s právnikom alebo pracovníkmi Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Partneri